2370. Pluimveehouderij "Het Anker" te Dodewaard, gemeente Neder-Betuwe

Het "Anker VOF" is voornemens haar pluimveebedrijf aan de Engelandstraat te Dodewaard aan te passen en uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe dient hierover een besluit te nemen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-01-2010 Adviesaanvraag
14-01-2010 Datum kennisgeving
14-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
23-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

•de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
•de bijdrage aan de lokale geurhinder;
•de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Hoeve
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Het Anker V.O.F.

Bevoegd gezag
Gemeente Neder-Betuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018