2366. Uitbreiding varkenshouderij G.A. Wanink te Venebrugge

De heer Wanink is voornemens een agrarisch bedrijf aan de Stobbenhaarweg 1a te Venebrugge uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-12-2009 Adviesaanvraag
06-01-2010 Datum kennisgeving
06-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
10-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammonikemmissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden van de Natuurbeschermingswet, de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
G.A. Wanink

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 14 dec 2012