2364. Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Lintelo

De gemeente Aalten stelt een bestemmingsplan op voor het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Lintelo. Het LOG biedt mogelijkheden voor de vestiging en/of uitbreiding van intensieve veehouderij.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-12-2009 Adviesaanvraag
06-01-2010 Datum kennisgeving
06-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
25-02-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
17-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
28-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-10-2011 Datum kennisgeving
07-10-2011 Ter inzage legging van de informatie
01-12-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vond dat het MER (inclusief Passende beoordeling) nog onvoldoende specifieke informatie bevatte over de aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omringende Natura 2000-gebieden.

De gemeente heeft naar aanleiding hiervan het MER aangepast. De Commissie meent dat het aangepaste MER voldoende informatie bevat voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan LOG Lintelo.

Uit het MER blijkt dat de verschillende ontwikkelscenario’s op basis van het voornemen ten opzichte van de huidige feitelijke situatie zullen leiden tot een toename van depositie van verzurende/vermestende stoffen op Natura 2000-gebieden. Aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden als gevolg van het bestemmingsplan is niet uit te sluiten.

Richtlijnenadvies
In het richtlijnenadvies vroeg de Commissie aandacht voor:

  • De totstandkoming van de uitgewerkte alternatieven.
  • De gehanteerde referentiesituaties.
  • Inzicht in de milieugebruiksruimte voor ammoniak, geur en fijn stof.
  • Inzicht in de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden (indien nodig met een in het MER opgenomen passende beoordeling) en de Ecologische Hoofdstructuur.
  • De wijze waarop het zware verkeer zo snel en veilig mogelijk wordt afgewikkeld naar het hoofdwegennet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Aalten

Bevoegd gezag
Gemeente Aalten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018