2356. Botlek-Vondelingenplaat Rotterdam

De gemeente Rotterdam stelt een nieuw bestemmingsplan op voor de Botlek-Vondelingenplaat en de Madroelhaven. Het bestemmingsplan zal voor een groot deel het bestaande type bedrijvigheid vastleggen. Daarnaast zal vanwege ruimtedruk en efficiënt ruimtegebruik gekeken worden naar mogelijkheden om de bestaande (milieu)ruimte in het plangebied zo goed mogelijk te benutten. Hierdoor zal op enkele terreinen in het plangebied een ander soort gebruik worden toegestaan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
02-12-2009 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
02-12-2009 Aankondiging start procedure
02-12-2009 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-02-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Pilot procesgerichte advisering
02-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-07-2012 Advies uitgebracht
Presentatie stand van zaken MER Havenbestemmingsplannen
Brief pilot procesgerichte advisering

Opmerkingen bij de advisering

Pilot procesgerichte advisering
In het kader van de pilot 'procesgericht adviseren' heeft de Commissie gereflecteerd op de gekozen methodiek voor de m.e.r. Havenbestemmingsplannen Rotterdam (Maasvlakte 1, Europoort en Botlek Vondelingenplaat). Dit is gedaan aan de hand van een presentatie en discussies met de betrokken ambtenaren van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de DCMR Milieudienst Rijnmond op 7 mei 2012 en 10 juli 2012. De toetsing van het MER voor de havenbestemmingsplannen volgt in een later stadium.Reikwijdte en detailniveau
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een uitwerking van de ambities op basis van de knelpunten en (vooral) kansen in het gebied;
  • Inzicht in de milieueffecten van de alternatieven;
  • Een beschrijving van optimalisatiemogelijkheden voor duurzaamheid in het plangebied;
  • Een navolgbare onderbouwing van de gemaakte stappen die zijn gemaakt om tot de bepaling van de maximale milieuruimte te komen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Nico Faber
ir. Robert (Rob) Geerts
ing. Stefan Jak
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C21.2 tot 1-4-2011: Aardolieraffinage: uitbreiding inrichting (m.u.v. smeermiddel)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018