2351. Uitbreiding agrarisch bedrijf Mts. Cordes-Winter, gemeente Steenwijkerland

Maatschap Cordes-Winter is voornemens een agrarisch bedrijf aan de Jan van Nassauweg 16 te Giethoorn uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-11-2009 Adviesaanvraag
11-11-2009 Datum kennisgeving
11-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-01-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Cordes-Winter

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018