2349. Uitbreiding fokvarkensbedrijf W.F. Huirne BV te Erica, gemeente Emmen

Familie Huirne wil een varkenshouderij in Erica uitbreiden. Hiervoor is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig. Na toetsing van het MER en de aanvulling daarop constateert de Commissie nog essentiele tekortkomingen. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie aan te vullen voordat een besluit wordt genomen

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-11-2009 Adviesaanvraag
17-11-2009 Datum kennisgeving
17-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
14-01-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-08-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-08-2012 Kennisgeving MER
22-08-2012 Ter inzage legging MER
01-11-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
11-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De Commissie heeft in het advies aangegeven dat in de aanvulling niet tegemoet is gekomen aan de gesignaleerde tekortkomingen in het MER. De Commissie adviseert om de ontbrekende informatie aan te vullen voordat besluiten over de vergunning en het bestemmingsplan worden genomen.

Toetsingsadvies
De Commissie heeft aangegeven dat het MER enkele essentiele tekortkomingen bevat, waardoor het milieubelang niet volwaardig kan worden meegenomen in de besluitvorming. Bevoegd gezag heeft verzocht de advisering aan te houden, zodat een aanvulling op het MER kan worden gemaakt.

Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op:

  • De gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur.
  • De bijdrage aan de lokale geurhinder.
  • De fijnstof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fokvarkensbedrijf W.F. Huirne C.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018