2345. Mobilisatiecomplex Alverna te Wijchen

De Dienst Landelijk Gebied heeft van het ministerie van LNV opdracht gekregen een nieuwe bestemming te vinden voor het Mobiliteitscomplex Alverna te Wijchen. De beoogde nieuwe functie is een natuur- en recreatiegebied en maximaal vijf nieuwe woongebouwen met in totaal ca. 30 appartementen. Om de ontwikkeling ruimtelijk mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht.

Procedure en adviezen

Duurzaamheidsbeoordeling
24-11-2009 Adviesaanvraag
01-02-2010 Beoordelingsadvies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies over de Duurzaamheidsbeoordeling

De duurzaamheidsbeoordeling geeft een aanzet om duurzaamheid en milieueffecten van het voornemen te verantwoorden en te betrekken bij de uitwerking van inrichting, duurzaam beheer en exploitatie van het gebied. Ligging binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) maakt een onderbouwing noodzakelijk van de mogelijkheid tot realisatie van het voornemen binnen het afwegingskader voor ruimtelijke ingrepen in de EHS. Voor het vervolgproces zijn afspraken van belang over beheer, ecologische kwaliteit en invulling van de Cradle to Cradle benadering.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Marinus Kooiman
drs. Vincent Kuypers
ir. Jos Rademakers

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Gemeente Wijchen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018