2343. Oprichting Vleesvarkensbedrijf Maatschap Oude Voshaar, gemeente Tubbergen

Maatschap Oude Voshaar-ter Bekke is voornemens een vleesvarkenshouderij aan de Geesterseveldweg ongenummerd te Geesteren op te richten. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-10-2009 Adviesaanvraag
28-10-2009 Datum kennisgeving
28-10-2009 Ter inzage legging van de informatie
17-12-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijnstof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap G.A. Oude Voshaar en H.A.W.M. Oude Voshaar-Ter Bekke

Bevoegd gezag
Gemeente Tubbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018