2341. Ontwerp Structuurvisie Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft in oktober 2009 een voorontwerp structuurvisie vastgesteld door de gemeente. Hiermee geeft de gemeente haar visie op het ruimtelijke beleid voor de periode tot 2025 en 2040. Omdat in de ontwerp-structuurvisie ontwikkelingen zijn opgenomen die mogelijk MER(beoordelings)plichtig zijn, is voor de structuurvisie een PlanMER opgesteld. Deze ontwikkelingen zijn: • Bleizo: een nieuw vervoersknooppunt op de lijn Den Haag-Utrecht, met ontwikkeling van bedrijven, kantoren en voorzieningen; • De ontwikkeling van Rottezoom vam circa 280 ha voor groen en recreatie;• Herstructurering van het glastuingebied Oostland.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER
15-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-10-2009 Kennisgeving MER
15-10-2009 Ter inzage legging MER
18-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het planMER brengt de huidige milieusituatie compleet en overzichtelijk in beeld en vertaalt die vervolgens in een milieurandvoorwaardenkaart. Omdat er nog geen programma’s voor de ontwikkelingen zijn, zijn de effecten daarvan niet concreet te beschrijven. Het planMER richt zich daarom vooral op de volgende onderdelen die van belang zijn voor vervolgbesluiten:
• het identificeren van onderdelen die in het vervolgtraject verder onderzocht moeten worden;
• de milieurandvoorwaarden voor de uitwerking van de activiteiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Henk Otte
dr. Nico de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lansingerland

Bevoegd gezag
Gemeente Lansingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.4 tot 1-4-2011: Glastuinbouwgebied >= 50ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 20 feb 2012