2320. Uitbreiding varkenshouderij Jilesen, gemeente Boxmeer

De heer P.J.H. Jilesen is voornemens een varkenshouderij aan de Provincialeweg 37 te Beugen uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-08-2009 Adviesaanvraag
26-08-2009 Datum kennisgeving
26-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
09-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ir. Maikel Timmerman

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. P.J.H. Jilesen

Bevoegd gezag
Gemeente Boxmeer
ODBN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018