2319. Zuidoostvleugel BrabantStad Noordoostcorridor

De provincie Brabant wil de bereikbaarheid van de zogenoemde Noordoostcorridor in Zuidoostvleugel BrabantStad verbeteren als onderdeel van de integrale ontwikkeling van dit gebied. Voorgesteld wordt de bereikbaarheid te verbeteren via opwaardering van de N279 tussen Veghel en Asten, en de aanleg van een nieuwe oost-westverbinding tussen de N279 en de A58.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-08-2009 Adviesaanvraag
21-08-2009 Datum kennisgeving
21-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
19-10-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Aanvullend advies reikwijdte en detailniveau
15-06-2010 Datum kennisgeving
15-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
30-06-2010 Adviesaanvraag
13-09-2010 Advies uitgebracht
Aanvullend advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Dit MER is getoetst als project 2491 (Structuurvisie Brainport Oost). De ontwikkelingen die in dit MER worden behandeld, zijn samen met die uit het MER 'MEROS' (project 1832) integraal verwerkt in de structuurvisie voor het betrokken gebied.

Aanvullend advies over reikwijdte en detailniveau
Op basis van de ontvangen inspraakreacties heeft de Commissie haar eerdere advies voor reikwijdte en detailniveau, d.d. 19 oktober 2009, aangepast en aangevuld.

Advies over reikwijdte en detailniveau
Voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming moet het MER in ieder geval onderstaande informatie bevatten:

  • Een analyse van de knelpunten en ambities op het gebied van bereikbaarheid, woon- en leefmilieu (inclusief recreatie), landschap- en cultuurhistorie, bodem, water en natuur. Beschrijf de belangrijkste dilemma’s en afwegingen die hieruit volgen, en welke keuzen mogelijk zijn.
  • Een integrale gebiedsvisie over de ontwikkelingsrichting van de Noordoostcorridor als onderdeel van Zuidoostvleugel BrabantStad.
  • Een uitwerking van alternatieven voor de Noordoostcorridor op basis van de Zevensprong van Verdaas.
  • Een vergelijking van de alternatieven op doelbereik en milieu- en natuureffecten op korte en lange termijn, en op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.
  • Mede op basis van bovenstaande vergelijking een onderbouwing van het gekozen alternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018