2314. Nieuw leven in de Lus van Linne, gemeente Roermond

Ballast Nedam Grondstoffen B.V. heeft het voornemen om de "Lus van Linne" (de grootste meander van de Maas) in te richten met als doel natuurontwikkeling (200 hectare), hoogwaterbescherming en winning van oppervlaktedelfstoffen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-08-2009 Datum kennisgeving
26-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
31-08-2009 Adviesaanvraag
02-11-2009 Advies uitgebracht
Toetsing
14-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-01-2011 Kennisgeving MER
19-01-2011 Ter inzage legging MER
21-04-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Lus van Linne is aangewezen als kerngebied in de EHS. De natuurkwaliteit zal vergroot moeten worden door versterking van de invloed van de rivier, waarvoor herinrichting van het gebied nodig is. Voor deze herinrichting is wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Roermond nodig en vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Ten behoeve van de besluitvorming hierover wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

De Commissie vindt het voor de besluitvorming van belang dat het MER duidelijk maakt welke bijdrage de alternatieven voor het voornemen leveren aan de doelstellingen voor natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming.

Toetsing:
De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiƫle informatie aanwezig is voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. De motivering van de gemaakte keuzes is goed onderbouwd, navolgbaar en toetsbaar. De alternatieven zijn voldoende gedetailleerd uitgewerkt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ing. Nico Faber
dr. Rob Lenders

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ballast Nedam Grondstoffen B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Gemeente Roermond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018