2295. Realisatie tweede kerncentrale Delta te Borssele

Delta BV wil een nieuwe kerncentrale bouwen en exploiteren bij Borssele.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-07-2009 Adviesaanvraag
22-07-2009 Datum kennisgeving
22-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
03-12-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Dit advies richt zich op het besluit-MER voor de vergunningaanvraag. Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat separaat een ruimtelijke ordeningsprocedure doorlopen wordt voor de wijziging van het bestemmingsplan, waarbij een plan-MER aan de orde is. Dit advies is niet opgesteld voor dit toekomstige plan-MER.

In het advies geeft de Commissie aan dat zij vindt dat de discussie over de rol van kernenergie in het Nederlandse energie beleid niet gevoerd hoeft te worden in het MER over een individuele vergunningaanvraag. Wel adviseert de Commissie dat Delta in het MER vanuit haar eigen visie motiveert waarom zij  voor kernenergie kiest en inzicht geeft in de afwegingen die bij de brandstofkeuze een rol spelen.

De opwekking van energie, waar Delta vergunning voor aanvraagt, is onderdeel van de splijtstofketen, die loopt van de winning van uranium tot de eindberging van het afval. De onderdelen waar Delta vergunning voor aanvraagt moeten in het MER gedetailleerd en locatiespecifiek uitgewerkt worden. De Commissie adviseert de effecten van de overige onderdelen van de keten zoveel mogelijk kwantitatief te beschrijven op basis van beschikbare generieke gegevens.

Als hoofdpunten voor het MER noemt de Commissie:

  • de motivering van het voornemen (elektriciteitsbehoefte, geplande capaciteit en brandstofkeuze);
  • een beschrijving van de milieueffecten van de hele keten, gedetailleerd en locatiespecifiek waar het de onderdelen betreft waarvoor vergunning wordt aangevraagd en zoveel mogelijk kwantitatief op basis van beschikbare, generieke, gegevens voor de overige delen van de keten;
  • een beschrijving van de veiligheidssituatie bij normaal bedrijf en bij diverse ongevalscenario‚Äôs, alsmede de fysieke en organisatorische maatregelen om de veiligheid te garanderen;
  • de gevolgen voor het Natura 2000 gebied Westerschelde& Saeftinghe.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Jan Kops
ir. Piet de Leege
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DELTA Energy B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie VROM

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie√ęn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.2 tot 1-4-2011: Kernenergiecentrale >= 1kilowatt per jaar: oprichten of ontmantelen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018