2286. Optimalisatie drinkwaterwinning in het Noordhollands Duinreservaat

NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland wilde bestaande wateractiviteiten (infiltratie en  terugwinning en winning van natuurlijk duinwater) in het Noordhollands Duinreservaat verder te optimaliseren. Het MER laat zien dat de beoogde optimalisatie van de waterwinning een positief effect op natuur heeft, terwijl het continueren van de huidige bedrijfsvoering bij maximale benutting van de huidige vergunningen, tot verdere verdroging van het duingebied zal leiden.  Het ontwerpbesluit staat tijdelijk 10% extra inzet van winsystemen toe. De effecten hiervan zijn niet in het MER beschreven. De Commissie ziet dit als een essentiele tekortkoming.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-06-2009 Adviesaanvraag
26-06-2009 Datum kennisgeving
26-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-09-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-06-2011 Kennisgeving MER
17-06-2011 Ter inzage legging MER
14-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Voorlopig toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsfase (2011)
Het MER bevat voldoende informatie voor besluitvorming over de ‘basis’ winhoeveelheden van de individuele winsystemen. Voor besluitvorming over de tijdelijke 10% extra inzet van de winsystemen ICAS, IKIEF en DWAT ontbreekt onderstaande informatie in het MER: 

  • de noodzaak en hoeveelheid voor de gewenste extra (10%) wincapaciteit voor de systemen ICAS, IKIEF en DWAT;
  • wat wordt verstaan onder tijdelijke extra inzet;
  • de milieueffecten van de tijdelijke extra inzet van de winsystemen.  

Richtlijnenfase (2009)
De Commissie adviseerde in het MER:  

  • een onderbouwing van de benodigde vergunningruimte op basis van een analyse van de ontwikkeling in de drinkwatervraag in relatie tot de andere niet-duingebonden drinkwaterproductiebedrijven van PWN te geven.
  • in te gaan op de mate waarin de verschillende alternatieven bijdragen aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen zoals geformuleerd voor het Natura-2000-gebied Noordhollands Duinreservaat, dan wel deze vertragen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
dr. Kick Hemker
ing. Pieter Slim

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018