2281. Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

De gemeente Amersfoort en woningcorporatie de Alliantie willen met het project Hogewegzone de oostelijke stadsentree van Amersfoort vernieuwen. Het project bestaat uit het realiseren van ca. 800 woningen, een zwembadcomplex en sporthal en de reconstructie van de hoofdverkeersader ‘Hogeweg’. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan Hogewegzone wordt een procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen. De gemeenteraad van Amersfoort is bevoegd gezag.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-06-2009 Datum kennisgeving
10-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
15-06-2009 Adviesaanvraag
27-08-2009 Advies uitgebracht
Advies_voor_richtlijnen
Toetsing
10-02-2011 Kennisgeving MER
10-02-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
02-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-05-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een goede verkeerskundige onderbouwing, die aansluit op de bezoekersaantallen, herkomst en vervoerswijze van de gebruikers en van de bezoekers aan de verschillende functies binnen het plangebied;
  • de milieueffecten als gevolg van verkeer (effecten op luchtkwaliteit en geluid);
  • de (positieve of negatieve) gevolgen voor de ecologische verbindingszone langs het Valleikanaal.

Toetsing

De Commissie signaleerde bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Naar aanleiding hiervan is nadere informatie ontvangen over::

  • de consequenties van de planvorming over de A28 voor het voornemen met betrekking tot de aspecten geluidsbelasting en luchtkwaliteit;
  • de onderbouwing van het aantal bezoekers aan het te realiseren zwembadcomplex, de piekmomenten hierin en de herkomst en vervoerswijze van de bezoekers.

De Commissie constateert dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aawezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Bart Korf
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amersfoort

Bevoegd gezag
Gemeente Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 06 feb 2019