2273. Uitbreiding pluimveebedrijf Wegdam BV, gemeente Hof van Twente

Wegdam BV is voornemens haar pluimveebedrijf aan de Kerkstraat 2 en 2a te Hengevelde uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-05-2009 Adviesaanvraag
20-05-2009 Datum kennisgeving
20-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
10-07-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-04-2010 Kennisgeving MER
22-04-2010 Ter inzage legging MER
29-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
07-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsing

Tijdens de toetsing heeft de Commisie kenbaar gemaakt dat het MER op een aantal onderdelen nog onvolledig was of geen juist beeld gaf. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie in de vorm van een aanvulling op het  MER aangeleverd over:

  • de bepaling van de referentiesituatie;
  • de bepaling van de emissiepunten en de stikstofdepositie:
  • de toetsing van geluidseffecten:
  • de uitvoering van de geurberekeningen.

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiele informatie aanwezig is. Uit het MER blijkt dat het voorkeursalternatief leidt tot een hogere emissie van ammoniak dan de vigerende vergunde situatie alsook ten opzichte van de referentiesituatie.

De aanvulling heeft niet ter visie gelegen. Daarom heeft de Commissie geen zienswijzen over de aanvulling in haar advies mee kunnen nemen. De Commissie gaat ervan uit dat het bevoegde gezag aanvulling op het MER alsnog publiceert, bijvoorbeeld bij de eerstvolgende stap in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Bert Lowijs
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pluimveebedrijf Wegdam BV

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018