2272. Hoogspanningsverbinding Borssele – Rilland (Zuid-West 380 kV-west)

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu willen een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuid-West Nederland aanleggen tussen Borssele en Tilburg. De aanleg wordt gefaseerd uitgevoerd en is gesplitst in een tracédeel Borssele-Rilland en een tracédeel Rilland-Tilburg. Voor Borssele-Rilland is een inpassingsplan opgesteld. Voordat de ministers hierover besluiten zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht en weergegeven in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-05-2009 Adviesaanvraag
22-05-2009 Datum kennisgeving
22-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-03-2016 Kennisgeving MER
04-03-2016 Ter inzage legging MER
01-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport een juist en compleet beeld geeft van de milieu- en natuurgevolgen van de aanleg en het gebruik van de hoogspanningsverbinding. Vooral de informatie in de bijlagerapporten is van uitstekende kwaliteit. Dat geldt zowel voor de effecten voor de leefomgevingskwaliteit, landschap, cultuurhistorie, natuur als voor de gevolgen voor het ruimtegebruik. De Commissie vindt dat er hiermee een gedegen milieubasis ligt voor goed onder-bouwde besluiten over het inpassingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018