2267. Buitengebied gemeente Lochem

De gemeente Lochem wil het bestemmingsplan voor haar buitengebied herzien. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten  wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad van Lochem.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-05-2009 Adviesaanvraag
16-07-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
26-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-05-2010 Kennisgeving MER
26-05-2010 Ter inzage legging MER
20-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
In haar advies over reikwijdte en detailniveau (16
juli 2009) merkte de Commissie  als hoofdpunten aan voor het op te stellen plan-milieueffectrapport (verder genoemd MER):


• een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie(s);
• de ‘milieugebruiksruimte’ voor onder andere verzurende en vermestende stoffen, geur en fijn stof. Maak inzichtelijk in welke gebieden wel en geen milieugebruiksruimte aanwezig is en waar met maatregelen milieugebruiksruimte gecreëerd kan worden;
• de maximaal mogelijke effecten op de beschermde natuur, met name de Natura 2000-gebieden ‘Stelkampsveld’ en ‘IJsseluiterwaarden’, met de nadruk op emissie van verzurende en vermestende stoffen en de hieruit voortkomende depositie.

 

Toetsing

In haar toetsingsadvies (20 juli 2010) constateert de Commissie dat in het MER op twee punten essentiële informatie voor de besluitvorming ontbreekt. In de Passende Beoordeling wordt geconcludeerd dat er slechts bij één van de onderzochte alternatieven sprake is van significante gevolgen op het Natura 2000 gebied de IJsselwaarden. In de Passende Beoordeling is echter ten onrechte de vergunde situatie als referentie gehanteerd bij het bepalen of al dan niet sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Als referentie moet de feitelijke situatie van de veebezetting worden gehanteerd. Door het niet hanteren van de juiste referentiesituatie is het zeer waarschijnlijk dat bij meerdere alternatieven sprake kan zijn van significante gevolgen op Natura 2000 gebieden. 
Daarnaast ontbreekt bij het MER de wettelijk vereiste publieksvriendelijke samenvatting.

De Commissie adviseert op beide punten aanvullende infromatie te verstrekken voordat een besluit genomen wordt over het bestemmingsplan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lochem

Bevoegd gezag
Gemeente Lochem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018