2264. Zuiderklip

Initiatiefnemer het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Drimmelen heeft het voornemen om het gebied ‘Zuiderklip’ van 297 hectaren te herinrichten tot zoetwater getijdengebied met stroming die tot robuuste zichzelf regulerende natuur zal leiden. Voor de herinrichting is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  De gemeenteraad van de gemeente Drimmelen is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-05-2009 Adviesaanvraag
28-05-2009 Kennisgeving startnotitie
28-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
21-07-2009 Richtlijnenadvies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Toetsing aanvulling op het MER
29-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-02-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de herinrichting van Zuiderklip is geen m.e.r. procedure doorlopen.  Een groot deel van de voorgenomen inrichting is al gerealiseerd. Vier van de vijf polders zijn al vergraven en hebben een open waterverbinding met de omgeving. Alleen de Moordplaat is als laatste nog ingericht als polder.

Bij uitspraak van 7 mei 2008 is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van oordeel dat voor het plan alsnog de procedure van m.e.r. moet worden doorlopen. 

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name om een goede beschrijving van de context en doelstelling van Zuiderklip binnen de beheervisie van het Natura 2000 gebied ‘de Biesbosch’ in zijn totaliteit. De Commissie vraagt ook om de wijze waarop Zuiderklip anticipeert op en afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen als ‘het Kierbesluit’ en ‘gedempt getij’ en nadere bovenstroomse aantakking op het Rijn/Waal systeem te beschrijven.

Uit het MER moeten de effecten van de alternatieven op natuurwaarden (habitats en soorten), hydrologie (waaronder hydraulica), geomorfologie (erosie en sedimentatie), water- en bodemkwaliteit, duidelijk naar voren komen.

Het MER en aanvulling bieden samen een complete en afweging van de alternatieven met en zonder zoetwatergetijdennatuur met doorstroom. Daaruit blijkt dat alle alternatieven wat betreft het doelbereik ongeveer gelijkwaardig zijn, maar dat de alternatieven juist sterk verschillen in de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen waarop zij zich richten. De aanvulling maakt daarbij duidelijk dat de alternatieven zonder zoetwatergetijdengebied met stroming minder robuust zijn en meer onderhoud vragen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. ing. Querner
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Drimmelen

Bevoegd gezag
Gemeente Drimmelen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018