2263. LOG Beemte-Vaassen

De gemeenten Apeldoorn en Epe bereiden een intergemeentelijk bestemmingsplan voor. Hierin wordt aan intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid geboden zich te vestigen in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen. De gemeenteraden zijn bevoegd gezag, waarbij de gemeente Apeldoorn coördinerend bevoegd gezag is.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-05-2009 Adviesaanvraag
24-06-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing PlanMER
19-05-2010 Kennisgeving MER
19-05-2010 Ter inzage legging MER
31-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies R&D

De Commissie beschouwt de volgende punten als hoofdpunten voor het op te stellen milieueffectrapport:

  • het onderbouwen van de totstandkoming en de keuze van de uitgewerkte alternatieven;
  • de 'milieugebruiksruimte' voor stikstof, geur en fijn stof. Onderbouw in welke gebieden wel en geen milieugebruiksruimte aanwezig is en waar met maatregelen milieugebruiksruimte gecreeerd kan worden;
  • de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden(indien nodig in een in het MER opgenomen passende beoordeling) en de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur.

Toetsing MER

De Commissie constateert dat in het MER en/of Passende beoordeling:

  • niet navolgbaar is of, en zo ja op welke wijze de bijdrage van melk- en rundveehouderijen (en uitbreiding daarvan) aan de stikstofdepositie is meegenomen in de referentiesituatie en de verschillende varianten;
  • de Passende beoordeling uitgaat van de huidige vergunde situatie als referentiesituatie. Uit de Natuurbeschermingswet volgt echter dat moet worden vergeleken met de feitelijke situatie (werkelijke dieraantallen);
  • door verplaatsing van bedrijven de afstand tot Natura 2000-gebieden groter wordt en daarmee een afname van stikstofdepositie valt te verwachten. Dit is echter niet kwantitatief inzichtelijk gemaakt.

Op basis van bovenstaande, en omdat er reeds sprake is van een overbelaste stikstofsituatie acht de Commissie dat aantasting van natuurlijk kenmerken van Natura 2000-gebieden ‘Uiterwaarden IJssel’ en ‘Veluwe’ bij de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in het LOG niet kan worden uitgesloten.

Omdat deze informatie niet onderscheidend is voor de vergelijking van de alternatieven acht de Commissie dat voldoende informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen. Zij adviseert  om voor besluitvorming over het bestemmingsplan aannemelijk te maken hoe aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

John Arkes
dr. Edwin van der Heijden
ir. Jan Adriaan Nuesink

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Epe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 06 nov 2018