2262. Pyrolysefabriek te Hengelo

Empyro B.V. (een dochterbedrijf van BTG B.V.) heeft het voornemen om een fabriek voor de productie van duurzame pyrolyseolie te realiseren op het terrein van AkzoNobel te Hengelo. Deze fabriek zal maximaal 65.000 ton schoon of licht verontreinigd hout per jaar omzetten in pyrolyseolie, stoom en elektriciteit.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-04-2009 Adviesaanvraag
06-05-2009 Datum kennisgeving
06-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
06-07-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-04-2010 Kennisgeving MER
27-04-2010 Ter inzage legging MER
09-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER voldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als het in ieder geval de volgende informatie bevat:

  • een gelijkwaardige uitwerking van de uitvoeringsalternatieven en het meest milieuvriendelijk alternatief, inclusief massa- en energiebalansen;
  • de effecten van het voornemen en de alternatieven op emissies naar de lucht en;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel onvolledig is wat betreft de milieueffecten bij storingen en calamiteiten. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie heeft de initiatiefnemer een aanvulling op het MER aangeleverd. In de aanvulling is nadere informatie gegeven over de milieueffecten bij het starten en stoppen van de installatie, bij storingen en calamiteiten en over maatregelen om negatieve effecten bij storingen en calamiteiten te voorkomen.

 

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is. Het MER is gestructureerd en goed leesbaar. De aanvulling geeft voldoende informatie over de effecten bij niet-reguliere situaties. Omdat de vergunningaanvraag het gebruik van A-hout en B-hout als grondstof of combinaties van beide in de tijd open laat, is de Commissie er bij de toetsing vanuit gegaan dat het Besluit verbranden afvalstoffen en de Nederlandse emissierichtlijn lucht van toepassing zijn.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ing. Albert Dragt
prof. dr. Hubert Veringa

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Empyro B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 06 nov 2018