2253. Masterplan Lijn 11 Den Haag

De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke en internationale stad. Om dit te verwezenlijken zijn in de structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan zee, gebieden aangewezen waarbinnen aan deze doelstelling wordt gewerkt. Eén van deze gebieden is de Lijn 11-zone (wijken Transvaal en Regentesse Zuid), die uit moet groeien tot een hoogwaardig (multi)cultureel centrumstedelijk woon-, werk- en verblijfsmilieu. Voor dit gebied is een Masterplan opgesteld, waarbinnen tramlijn 11, die opgewaardeerd wordt tot Randstadrail, een prominente plaats inneemt. Voor de besluitvorming over dit Masterplan, is een Plan-MER opgesteld.  

Procedure en adviezen

Plan-MER
09-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geoordeeld dat het MER de essentiële informatie voor de besluitvorming over het Masterplan bevat.  De Commissie beveelt hierbij aan om:

  • De Commissie raadt aan de gestelde doelen uit het Masterplan voor verkeer en parkeren verder uit te werken voor de besluitvorming over het bestemmingsplan, bijvoorbeeld in een wijkgericht mobiliteitsplan.
  • De Commissie raadt aan per variant van het multicultureel centrum de beoogde doelgroepen en de hieruit voortvloeiende verkeersproductie en parkeerbehoefte  in beeld te brengen.
  • De Commissie adviseert ten behoeve van het verder ontwikkelen van de ‘stedelijke nota mobiliteit’ verkeersknelpunten uit dit plangebied actief in te brengen, maar ook te anticiperen op kansen en mogelijkheden die de (concept)nota biedt en deze mee te nemen in de verdere uitwerking van dit Masterplan op bestemmingsplanniveau. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018