2252. Uitbreiding pluimvee- en varkenshouderij Jori Heythuysen BV, gemeente Leudal

Jori Heythuysen B.V. is voornemens zijn pluimvee- en varkenshouderij aan de Hollander 1 en 1a te Heythuysen te wijzigen en uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heythuysen dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-04-2009 Adviesaanvraag
09-04-2009 Datum kennisgeving
09-04-2009 Ter inzage legging van de informatie
04-06-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Jori Heythuysen B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018