2249. Bestemmingsplan buitengebied Lemsterland

De gemeente Lemsterland wil het bestemmingsplan voor haar buitengebied herzien. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten  wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad van Lemsterland.  

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
06-04-2009 Adviesaanvraag
24-08-2009 Advies uitgebracht
Advies_reikwijdte_en_deatilniveau

Opmerkingen bij de advisering

De volgende punten beschouwt de Commissie  als hoofdpunten voor het op te stellen plan-milieueffectrapport:

  • een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie(s); 
  • de ‘milieugebruiksruimte’ voor onder andere stikstof. Maak inzichtelijk in welke gebieden wel en geen milieugebruiksruimte aanwezig is en waar met maatregelen milieugebruiksruimte gecreëerd kan worden;
  • de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden ‘IJsselmeer’ en ‘Rottige Meenthe & Brandemeer’ met de nadruk op emissie van stikstof en de hieruit voortkomende depositie.

Het MER moet een zelfstandig leesbare samenvatting bevatten, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal  en ander ondersteunend beeldmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lemsterland

Bevoegd gezag
Gemeente Lemsterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018