2246. Bio Energiecentrale (BEC) HVC te Zaanstad

N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) heeft het voornemen om in Zaanstad, op bedrijventerrein HoogTij in de Westzanerpolder, een bio-energiecentrale voor de omzetting van biobrandstoffen in duurzame elektriciteit en (op termijn) warmte te realiseren. Het gaat om een wervelbedoven met een nominaal thermisch vermogen van 75 MW. De bio-energiecentrale wordt ontworpen voor het verwerken van maximaal 215.000 ton biomassa per jaar. Als brandstof zal voornamelijk houtafval uit bouw- en sloopafval, de houtfractie van huishoudelijk afval en een houtfractie uit groenafval worden toegepast. De maximale capaciteit van de bio-energiecentrale bedraagt 215.00 ton per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-03-2009 Adviesaanvraag
26-03-2009 Datum kennisgeving
26-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-05-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing 
Op verzoek van bevoegd gezag (nov. '09) is de m.e.r.-procedure afgebroken.

Richtlijnen
In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name om inzicht te verstrekken in de biomassastromen die verstookt gaan worden, de emissies naar de lucht en de mogelijke gevolgen daarvan voor op woonbebouwing en natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 05 nov 2018