2244. Uitbreiding fokzeugen en vleesvarkensbedrijf Peters, gemeente Veghel

De heer A.G.H. Peters is voornemens zijn fokzeugen- en vleesvarkensbedrijf aan het Broek 3 te Veghel te beĆ«indigen en het bedrijf aan de Boerdonksedijk 42 te Erp verder te zetten. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-03-2009 Adviesaanvraag
25-03-2009 Datum kennisgeving
25-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-06-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-01-2010 Kennisgeving MER
27-01-2010 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
15-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-05-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Tijdens de toetsing constateerde de Commissie enkele tekortkomingen in het MER, waaronder  het ontbreken van een berekening van de worst case-situatie en onvoldoende onderbouwing van het mma. In een aanvulling zijn deze tekortkomingen voldoende hersteld. Uit het MER en de aanvulling blijkt onder andere dat het initiatief een toename van stikstofdepositie op gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden veroorzaakt, ook wanneer rekening wordt gehouden met afname van depositie door het staken van het huidig bedrijf.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Michel Smits
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. A.G.H. Peters

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018