2242. Uitbreiding legkippenhouderij Noordfarm BV, gemeente Boekel

De heer C.A.L. Ermers (Noordfarm BV)  is voornemens  zijn pluimveebedrijf aan de Noordstraat 9 te Venhorst uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-04-2009 Adviesaanvraag
08-04-2009 Datum kennisgeving
08-04-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-06-2009 Advies uitgebracht
Advies_voor_richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Michel Smits
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noordfarm BV

Bevoegd gezag
ODBN
Gemeente Boekel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018