2237. Bestemmingsplan Buitengebied Waalwijk

De gemeente Waalwijk wil het bestemmingsplan voor haar buitengebied herzien. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad van Waalwijk.  

Procedure en adviezen

Plan m.e.r.
05-03-2009 Datum kennisgeving
05-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
11-03-2009 Adviesaanvraag
14-05-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De volgende punten beschouwt de Commissie als hoofdpunten voor het op te stellen plan-milieueffectrapport (verder genoemd MER):

·         een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie(s) waarbij inzicht geboden wordt in de verschillen tussen de feitelijke en bestemde situatie;

·         de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden ‘Langstraat’ en ‘Loonse- en Drunense duinen & Leemkuilen’ met de nadruk op emissie van ammoniak en de hieruit voortkomende depositie;

·         de ‘milieugebruiksruimte’ voor onder andere ammoniak, geur en fijn stof. Maak inzichtelijk in welke gebieden wel en geen milieugebruiksruimte aanwezig is en waar met maatregelen milieugebruiksruimte gecreëerd kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Beno Koolstra, MSc
ir. Jan Adriaan Nuesink

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. ing. Jan Henk Tigelaar

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waalwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Waalwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018