2230. Bio-energiecentrale (BEC) HVC te Dordrecht

N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) heeft het voornemen om in Dordrecht, op de Krabbegors, een bio-energiecentrale voor de omzetting van biobrandstoffen in duurzame elektriciteit en (op termijn) warmte te realiseren. Het gaat om een wervelbedoven met een nominaal thermisch vermogen van 75 MW. De bio-energiecentrale wordt ontworpen voor het verwerken van maximaal 215.000 ton biomassa per jaar. Als brandstof zal voornamelijk houtafval uit bouw- en sloopafval, de houtfractie van huishoudelijk afval en een houtfractie uit groenafval worden toegepast. De maximale capaciteit van de bio-energiecentrale bedraagt 215.00 ton per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-02-2009 Adviesaanvraag
02-03-2009 Datum kennisgeving
02-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-10-2009 Kennisgeving MER
05-10-2009 Ter inzage legging MER
09-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name om inzicht te verstrekken in de biomassastromen die verstookt gaan worden, de emissies naar de lucht en de mogelijke gevolgen daarvan voor op woonbebouwing en natuur.

Toetsing 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de vergunningen in het MER aanwezig is. 

In het MER zijn verschillende technische varianten voor de uitvoering van de installatie uitgewerkt, zoals varianten voor rookgasreiniging, energieoptimalisatie en koelwater. Uit het MER blijkt dat voorkeursalternatief (VKI) niet voldoet aan de wettelijke eisen van het Besluit verbranding afvalstoffen (Bva). Overigens beschrijft het MER ook varianten die hier wel aan voldoen. Uit het MER en de vergunningaanvraag blijkt ook dat wanneer de aangevraagde variant niet vergunbaar is, wordt teruggevallen op het ‘oorspronkelijk voorgenomen initiatief’ (OVI); deze variant voldoet wel aan het Bva. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Jan Bakker
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Waterschap Hollandse Delta
Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018