2219. Centrum Ontwikkeling Dierenparktheater te Emmen

De gemeente Emmen en Dierenpark Emmen hebben het voornemen om aan de westzijde van het centrum reacreatieve activiteiten te ontwikkelen (dierentuin en theater). Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor de besluitvorming hierover wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-01-2009 Adviesaanvraag
03-02-2009 Datum kennisgeving
03-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
09-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-02-2010 Kennisgeving MER
10-02-2010 Ter inzage legging MER
03-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie voor het op te stellen milieueffectrapport:

  • de uitwerking van alternatieven waarmee inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre het voornemen gerealiseerd kan worden zonder risico voor de drinkwatervoorziening, met een optimale landschappelijke inpassing en het behoud van archeologische waarden;
  • de effecten van het voornemen op de aspecten bodem, water, archeologie, landschap en verkeer.

Bij de toetsing is de Commissie van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezigis.

Het MER geeft op een overzichtelijke manier de benodigde informatie. De samenvatting is goed leesbaar. De milieueffecten van de verschillende alternatieven staan hierin duidelijk naast elkaar.

Belangrijke conclusie in het MER is dat van de twee alternatieven het alternatief dat is opgesteld aan de hand van de landschapsvisie Centrum-West en de uitkomsten van het archeologisch proefsleuvenonderzoek het beste scoort. In het voorkeursalternatief is van dit alternatief weinig overgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. ing. Harry Kingma
drs. Marinus Kooiman
prof. ir. Eric Luiten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Emmen
Dierenpark Emmen

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 19 dec 2012