2218. Regionaal motorcrossterrein gemeente Landerd

De gemeente Landerd wil een regionaal motorcrossterrein realiseren in het landbouwontwikkelingsgebied Odiliapeel. Hiervoor is een wijziging nodig van bestemmingsplannen van drie gemeenten. Het aangevulde MER bevat de bouwstenen om bijvoorbeeld visuele hinder en ruimtebeslag door geluidhinder tegenover elkaar af te wegen en om keuzes te maken over de inrichting en het gebruik van het terrein.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-02-2010 Adviesaanvraag
09-02-2010 Datum kennisgeving
09-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
03-05-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
25-11-2012 Kennisgeving MER
26-11-2012 Ter inzage legging MER
29-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-02-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
07-05-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
Op grond van het MER en de aanvulling kan het milieubelang volwaardig worden meegewogen bij een besluit over de opzet van een nieuw regionaal motorcrossterrein. Ze bevatten de bouwstenen om bijvoorbeeld visuele hinder en ruimtebeslag door geluidhinder tegenover elkaar af te wegen of om de discussie te structureren over de wenselijkheid van realisatie van het terrein of over de omvang van het gebruik ervan.Toetsingsadvies
Over het MER heeft de Commissie een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht waarin ze aangeeft dat er informatie ontbrak over de behoefte waarin het circuit dient te voorzien, over het gebruik van een toeslag voor tonaal geluid en over de gevolgen voor het landschap.  Ook ontbrak een beoordeling van de effecten van het voornemen voor de ecologische verbindingszone Peelkanaal.Advies reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie vooral om te onderbouwen hoe de locatie gekozen is, welke rol het milieubelang hierbij heeft gespeeld en hoe het circuit duurzaam (toekomstvast) voorziet in de behoeften van de motorcrossverenigingen uit de regio. Daarnaast is het nodig om de huidige geluidsbelasting in de omgeving van het plangebied te beschrijven, wat hierin door het initiatief verandert en welke maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidbelasting te verminderen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Bart Korf
Goof Lukken

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Landerd

Bevoegd gezag
Gemeente Landerd

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43.0 tot 1-4-2011: Terrein voor motorcross > 8 uur per week

Bijgewerkt op: 10 jul 2018