2217. Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost

Waterschap Hollandse Delta wil de primaire waterkering aan de oostelijke zijde van het Eiland van Dordrecht (Wantijdijk, Zeedijk en Buitendijk) verbeteren en stelt hiervoor een dijkverzwaringsplan op. Voor de besluitvorming wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-01-2009 Adviesaanvraag
02-02-2009 Datum kennisgeving
02-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
31-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-07-2012 Kennisgeving MER
26-07-2012 Ter inzage legging MER
20-09-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit de effectbeschrijving blijkt dat buitendijks gerichte alternatieven een negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied ‘De Biesbosch’ en de ecologische hoofdstructuur. Voor het meest milieuvriendelijke alternatief is daarom gezocht naar alternatieven waarbij de veiligheidsdoelstellingen bereikt worden en het ruimtebeslag op het Natura 2000-gebied ‘De Biesbosch’ en de gevolgen voor bestaande bebouwing zo veel mogelijk vermeden worden.

 Advies Reikwijdte en detailniveau
De startnotitie is prettig leesbaar en compleet. De Commissie adviseert in het MER uit te werken:

  • Een beschrijving van de gevolgen van de dijkversterking voor de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden.
  • Maatregelen die getroffen kunnen worden om de landschappelijke inpassing te optimaliseren en negatieve gevolgen voor natuur en cultuurhistorie te minimaliseren.
  • De samenhang, de mogelijke synergie en/of spanningen met andere projecten in de omgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
ir. Robbert de Vries
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag
Waterschap Hollandse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018