2210. Afvalverbrandingsinstallatie SITA ReEnergy Roosendaal BV Roosendaal

Sita ReEnergy Roosendaal bouwt momenteel op haar terrein een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie met een verbrandingscapaciteit van 224.000 ton afval per jaar (hiervoor is in 2006 een MER opgesteld, zie projectnummer 1606). Op deze locatie is ook een bestaande afvalverbrandingsinstallatie aanwezig met een capaciteit van 67.000 ton. Sita ReEnergy wil nu de oude installatie ontmantelen en de nieuwe installatie uitbreiden tot in totaal 291.000 ton. Hiervoor is een nieuwe Wm-vergunning nodig. Voor de besluitvorming over deze vergunning is een MER opgesteld. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-01-2009 Adviesaanvraag
23-01-2009 Datum kennisgeving
23-01-2009 Ter inzage legging van de informatie
13-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-03-2010 Kennisgeving MER
15-03-2010 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
05-03-2010 Kennisgeving MER
05-03-2010 Ter inzage legging MER
29-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • kwantitatieve informatie over emissies en toetsing van deze informatie aan de wettelijke kaders
  • de mogelijkheden om, binnen de mogelijkheden van de geringe aanpassing, het energetische rendement van de installatie te optimaliseren, mede in relatie tot te realiseren CO2 emissie-reductie.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie om nadere informatie gevraagd over alternatieven en varianten in de bedrijfsvoering. Op 28 april 2010 is de notitie “Aanvulling MER Optimalisatie afvalverbranding bij SITA ReEnergy Roosendaal” geleverd. De Commissie heeft deze notitie betrokken bij de toetsing.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de aanvullende informatie aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. Henk Everts
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SITA ReEnergy Roosendaal B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018