2203. Uitbreiding Landbouwbedrijf Gebroeders Görtz BV, gemeente Kessel

Gebroeders Görtz BV is voornemens een varkensbedrijf aan de Hout 1 te Kessel uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kessel dient hierover een besluit te nemen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-12-2008 Adviesaanvraag
31-12-2008 Datum kennisgeving
31-12-2008 Ter inzage legging van de informatie
04-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebroeders Görtz BV

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018