2199. Structuurvisie Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil een structuurvisie opstellen voor het grondgebied van de gehele stad. Hierin staan de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor de periode tot 2040.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-02-2009 Adviesaanvraag
02-03-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
25-02-2010 Kennisgeving MER
25-02-2010 Ter inzage legging MER
15-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De belangrijkste adviezen van de Commissie zijn:

  1. maak in het MER een duidelijk onderscheid in opgaven en doelen;
  2. weeg de te maken keuzen vooral op het stedelijke niveau af, eerder dan op het deelgebiedsniveau;
  3. geef, waar nodig, terugvalopties aan voor situaties waar medewerking van aan­grenzende gemeenten nodig is voor het welslagen van de plannen;
  4. geef een beschrijving van de milieugevolgen en een toetsing aan de bestuurlijke doelen (de pijlers).

Toetsing
Met kanttekeningen vindt de Commissie dat het MER de essentiële informatie voor de besluitvorming over de Structuurvisie bevat. De kanttekeningen betreffen:

  • het onbreken van de effectbeschrijving van het voorkeursalternatief dat in de Structuurvisie staat
  • het ontbreken van kwantitatieve verkeersgegevens
  • te optimistische conclusies in de passende beoordeling.

In haar toetsingsadvies geeft de Commissie aan hoe deze punten in de komende periode kunnen worden opgelost.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Frans Dotinga
ir. Hans Huizer
dr. Michiel van Pelt
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C02.2 tot 1-4-2011: Aanleg (ondergrondse) spoorweg, busbaan, zweefspoor of andere constructie
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021