2188. Mall Tilburg

OVG Projecten XLVIII BV en McMahon Development Europe BV hebben het voornemen om in Tilburg een retailcentrum op een oppervlakte van 20 tot 30 hectare te ontwikkelen met als werktitel “Mall Tilburg”. De Mall Tilburg sluit niet aan op het bestaande detailhandelbeleid. Hiervoor wordt een structuurvisie detailhandel en economische structuur worden opgesteld. Ten behoeve van de besluitvorming in relatie tot de struc-tuurvisie wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  De gemeente Tilburg is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
21-11-2008 Adviesaanvraag
21-11-2008 Datum kennisgeving
21-11-2008 Ter inzage legging van de informatie
15-01-2009 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
plan-m.e.r.
09-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-04-2009 Kennisgeving MER
10-04-2009 Ter inzage legging MER
18-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraag de Commissie om een goede onderbouwing van de locatiekeuzes, alsook een beschrijving van de verkeers- en milieu effecten en van de verschillende locatiealternatieven. Daarbij moeten de effecten op natuurwaarden in het studiegebied goed in beeld gebracht worden.

Het project Mall Tilburg is onzeker na een referendum op donderdag 4 juni 2009 waarin een meerderheid van de bevolking van Tilburg zich tegen de realisatie van de Mall uitsprak. Ondanks deze uitkomst heeft de gemeente Tilburg aangegeven dat zij graag het toetsingsadvies van de Commissie ontvangt.

In het MER wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen van de Mall op Natura 2000 gebieden niet zijn uit te sluiten. Deze gevolgen zijn in het MER niet onderzocht. In het MER ontbreekt daarmee een passende beoordeling wat bij een plan-MER een wettelijke verplichting is. De Commissie is van mening dat de essentiële informatie voor de besluitvorming enkel op dit punt ontbreekt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Marijke Drees
prof. dr. ir. Rob van der Heijden

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OVG/MDG

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018