2180. Dijkversterking Markermeerdijk Edam-Amsterdam

Dijkverzwaring Edam-Amsterdam.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-11-2008 Adviesaanvraag
07-11-2008 Datum kennisgeving
07-11-2008 Ter inzage legging van de informatie
16-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Om de gewenste veiligheid van het dijktraject Edam-Amsterdam te waarborgen, moeten over een deel van dit traject verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd. Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier onderzoekt in een MER welke invloed deze maatregelen kunnen hebben op de aanwezige en potientiële waarden op en in de omgeving van de dijk.

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een beschrijving van de ontwikkeling en onderbouwing van de alternatieven en de plaats van de milieuaspecten daarin.
  • Een beschrijving waaruit blijkt wat de gevolgen van de dijkversterking voor de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden zijn en welke maatregelen getroffen kunnen worden om de landschappelijke inpassing te optimaliseren en negatieve gevolgen voor natuur en cultuurhistorie te minimaliseren.
  • Inzicht in de gevolgen van de (fasering van de) werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase voor de ontsluiting van dorpen, erven en individuele woningen.
  • Een goede en publieksvriendelijke samenvatting, net als in de startnotitie voorzien van overzichtelijk en leesbaar kaartmateriaal.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
ir. Johan van der Gun
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018