2176. Vleesvarkenshouderij Lanko bv te Geesteren, gemeente Tubbergen

Lanko b.v. is voornemens een vleesvarkenshouderij op het perceel tussen de Witteveensweg en de Blankemeerweg ongenummerd te Geesteren op te richten. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-10-2008 Adviesaanvraag
29-10-2008 Datum kennisgeving
29-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
28-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-2009 Kennisgeving MER
08-09-2009 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling MER
05-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-03-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsing:
Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER dat op vijf punten essentiële informatie ontbrak. De punten waarop essentiële informatie ontbrak waren:
• de uitwerking van de ammoniakemissies en –depositie in relatie tot
   Natura 2000-gebieden;
• de invoergegevens betreffende afstanden tot aan woningen en
   bebouwde kom;
• het meest milieuvriendelijk alternatief (mma);
• de ligging in Nationaal landschap Noordoost Twente;
• de samenvatting.

De initiatiefnemer heeft het MER op 5 januari 2010 aangevuld. De aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling daarop de essentiële informatie voor de besluitvorming bevatten. Uit het MER en de aanvulling daarop blijkt dat significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden als gevolg van het voornemen niet zijn uit te sluiten.

In 2013 is de aanvraag om milieuvergunning ingetrokken en is de procedure daarmee beëindigd.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Michel Smits

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lanko b.v.

Bevoegd gezag
Gemeente Tubbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018