2172. Oprichting warmtekrachtcentrale 600 MWe Corus, IJmuiden

Corus Staal BV heeft het voornemen om een warmtekrachtcentrale te bouwen en exploiteren op haar locatie IJmuiden. De (productiegasgestookte) eenheid zal een  vermogen gaan leveren van 600 MWe. Voor de besluitvorming over de Wm-, Wv- en Wwh-vergunning wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-10-2008 Adviesaanvraag
16-10-2008 Datum kennisgeving
16-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-02-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-02-2010 Kennisgeving MER
11-02-2010 Ter inzage legging MER
22-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De Commissie vraag in haar advies met name aandacht voor:

  • een uitwerking van de achtergrond en het doel van de bouw van de nieuwe energiecentrale;
  • een toelichting op het elektrisch en overall energetisch rendement van de centrale;
  • een kwantificering van de uitstoot van de luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof, NOx, SO2, NH3 en zware metalen, en de gevolgen van deze uitstoot voor de luchtkwaliteit en de voor vermesting en verzuring gevoelige natuur;
  • de wijze waarop koelwaterinname en –lozing plaatsvindt en de effecten daarvan op het waterleven in de buitenhaven en het Noordzeekanaal.

Toetsing MER 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de Wm, Wvo en de Wwh vergunningen in het MER aanwezig is.

Het MER maakt inzichtelijk dat de energieproductie door Corus zelf milieuvoordelen biedt (benutten toekomstig overschot aan productiegassen voor de productie van elektriciteit en stoom en een verbetering van het huidige elektrisch rendement). Hiertegenover staat dat emissies van onder andere ammoniak (door de inzet van SCR) en zwaveldioxide (door verbranding van meer productiegassen) zullen toenemen. Omdat in de nabij gelegen Natura-2000 gebieden reeds sprake is van een overbelasting met stikstof kan niet met zekerheid worden gesteld dat het voornemen (in cumulatie) niet zal leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden. Dit geldt vooral voor het Noordhollands Duinreservaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Corus Staal B.V.
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 19 dec 2012