2162. Biovergistingsinstallatie Barneveld te Barneveld

De Veluwse Energiebron (VEB) wil een biovergistingsinstallatie realiseren in de gemeente Barneveld, waarvoor vijf locaties worden afgewogen. Mogelijk is hiervoor een bestemmingsplanwijziging benodigd, waarvoor dit plan-MER wordt opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-11-2008 Adviesaanvraag
19-12-2008 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in haar advies over de reikwijdte en detailniveau in ieder geval aandacht te besteden aan:

  • de selectieprocedure ten aanzien van de onderzoekslocaties. De Commissie adviseert deze door middel van trechtering uit te werken;
  • mitigerende en compenserende maatregelen waarmee negatieve milieueffecten voorkomen dan wel verminderd kunnen worden;
  • de gevolgen van het initiatief voor natuur, geur, ammoniak, luchtkwaliteit, energie, veiligheid en verkeer.

Toetsing

Het MER maakt op een gestructureerde en overzichtelijke wijze en op het juiste detailniveau de verschillen tussen de mogelijke locaties inzichtelijk. Uit het MER blijkt dat een geselecteerde locatie is afgevallen, en voor drie van de vier onderzochte locaties er na mitigatie geen sterk negatieve effecten overblijven. Voor locatie 1 blijft als sterk negatief effect een te hoge stikstofdepositie op het Natura 2000 gebied "Veluwe".

De commissie is van oordeel dat de essentiele informatie voor de besluitvorming in het MER aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Veluwse Energie Bron

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 26 mei 2021