2161. Uitbreiding varkenshouderij De Grenshoeve, gemeente Ommen

De heer J. Schuttert is voornemens zijn varkenshouderij aan de Hammerdijk 1a uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen dient hierover een besluit te nemen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-09-2008 Adviesaanvraag
08-10-2008 Datum kennisgeving
08-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
23-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Michel Smits

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J. Schuttert

Bevoegd gezag
Gemeente Ommen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 23 dec 2008