2146. Uitbreiding productiecapaciteit MDI Rozenburg Fabrieken te Botlek, Rotterdam

Huntsman Holland BV heeft het voornemen om op haar vestiging ‘Rozenburg Fabrieken’ te Botlek, de productiecapaciteit voor MDI en afgeleide producten uit te breiden. Het betreft hier de oprichting van een MDI-3 fabriek en de benodigde infrastructuur voor de aansluiting van de fabriek op de bestaande installaties. Tevens worden de mogelijkheden voor het oprichten van een nitrobenzeen fabriek en een gecombineerde aniline/DADPM fabriek onderzocht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-08-2008 Adviesaanvraag
13-08-2008 Datum kennisgeving
13-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
14-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt.

  • De samenhang tussen de realisatie van de MDI-3 fabriek en de (mogelijke) oprichting van een nitrobenzeen fabriek en een gecombineerde aniline DADPM fabriek. Hierbij is vooral van belang dat inzichtelijk wordt gemaakt welke (milieu)voor- en nadelen de integratie van de productie van de benodigde grondstoffen van MDI met zich meebrengt.
  • De gevolgen voor de externe veiligheid door de uitbreiding van de productiecapaciteit tijdens de overgangsfasen en de eindsituatie waarin de MDI-1 fabriek buiten gebruik is genomen.
  • Een beschrijving van de emissies naar de lucht en van de immissie en depositie contouren (met name in relatie tot nabijgelegen Natura 2000-gebieden).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Huub Stassen
ir. Arian Valk
dr. Nico de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Huntsman Holland BV

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018