2145. Westerschelde Container Terminal (WCT), provincie Zeeland

Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (ESM), een samenwerkingsverband van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Rotterdam is voornemens aan de oever van de Westerschelde een grootschalige deepsea-gebonden containerterminal aan te leggen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-08-2008 Adviesaanvraag
22-08-2008 Datum kennisgeving
22-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
04-11-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Aanvullende richtlijnen
23-06-2009 Adviesaanvraag
01-07-2009 Datum kennisgeving
01-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
02-10-2009 Advies uitgebracht
Advies aanvullende richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Enige jaren geleden heeft al besluitvorming plaatsgevonden over de WCT. In dat kader was ook een MER opgesteld. De Raad van State heeft in 2003 de ‘concrete beleidsbeslissing’ voor de WCT in het streekplan vernietigd.
Dit was aanleiding voor aanpassingen van het oorspronkelijke ontwerp, alsmede voor het verrichten van aanvullend onderzoek en het actualiseren van eerder onderzoek. Oorspronkelijk bestond het ontwerp uit een nieuwe zeekade van ruim 2.600 meter lang, nu is de lengte beperkt tot circa 2.000 meter.

Er is besloten een nieuwe m.e.r.-procedure te starten, omdat door het verloop van de tijd en vanwege verwijzingen naar de vorige procedure, het MER anders geen actueel, transparant en gemakkelijk leesbaar document zou zijn.

Het initiatief vindt plaats in het Natura 2000 gebied Westerschelde. De effecten op de natuurwaarden is daarom een belangrijk onderwerp voor het MER. Een ander belangrijk onderwerp is de effecten op en langs de achterlandverbindingen, zeker in samenhang met de andere ontwikkelingen die de komende jaren plaatsvinden in het Sloehavengebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Casper van der Giessen
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Rob Lambeck
prof. mr. Jonathan Verschuuren

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Exploitatiemaatscappij Schelde Maas
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Zeeland Seaports

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D13.0 tot 1-4-2011: Landaanwinning, droogmakerij, indijking >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018