2144. Verplaatsing salpeterzuurfabriek SZF6 naar Chemelot te Geleen

Het verplaatsen van een salpeterzuurfabriek vanuit IJmuiden naar Geleen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-07-2008 Adviesaanvraag
06-08-2008 Datum kennisgeving
06-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
30-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-02-2009 Kennisgeving MER
18-02-2009 Ter inzage legging MER
27-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER: Een volwaardige beschrijving van de alternatieven, met de afweging of nieuwbouw een reëel alternatief is;

  • Een beschrijving van de technische staat van de fabriek, inclusief recente optimalisaties;
  • Een beschrijving van effecten op emissies naar de lucht (met name van N2O en NOx) en van de immissiecontouren (met name in relatie tot nabij-gelegen Natura 2000-gebieden);
  • Een beschrijving van de positieve of negatieve effecten op externe veiligheid op de site Chemelot en in verband met vermeden ammoniaktransporten per as of spoor.

Toetsingsfase

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aangegeven dat het MER op enkele onderdelen onvolledig is. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie aangeleverd over:

  • bestaande en toekomstige ammoniaktransporten en de risico's hiervan;
  • emissie van stikstofverbindingen dioor de nieuwe fabriek;
  • depositie van stikstofverbindingen en de gevolgen hiervan voor natuurgebieden.

In het MER en de aanvullende documenten tesamen is de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig.

Uit het MER en de aanvullende gegevens blijkt dat de risico's door ammoniaktransporten voor Nederland als geheel afnemen door het initiatief. De risico's  in Limburg nemen echter (voor een nog onbepaalde periode) enigszins toe.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DSM Agro B.V.
Chemelot Site Permit B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 01 jul 2009