2137. Vierde Waterhuishoudingsplan Gelderland (2009 – 2015)

De provincie Gelderland stelt een nieuw waterhuishoudingsplan op, voor de periode 2009-2015. Dit plan vormt het strategische kader voor het waterbeleid in Gelderland.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
10-07-2008 Adviesaanvraag
11-09-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
planMER
19-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-01-2009 Kennisgeving MER
05-01-2009 Ter inzage legging MER
27-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de herziening van het waterhuishoudingsplan wordt de procedure van plan-m.e.r. gevolgd.

Reikwijdte en detailniveau
In het advies voor reikwijdte en detailniveau van het plan-MER vraagt de Commissie met name aandacht voor:

  • de samenhang tussen het WHP en andere waterplannen (op verschillende beleidsniveau's) en andere kaders
  • verantwoording van keuzes in het WHP en mogelijkheden om deze te optimaliseren vanuit milieuoptiek
  • inzicht in mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Toetsing van het MER
Het MER is compact en richt zich vooral op de beleidswijzigingen van het Waterplan ten opzichte van het bestaande Waterhuishoudingsplan. Het MER maakt duidelijk dat de milieueffecten van het Waterplan beperkt zullen zijn, omdat de beleidswijzigingen ten opzichte van het vigerende waterhuishoudingsplan ook zeer beperkt zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Kuindert van der Spek
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha
D15.2 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 1,5 miljoen m3 per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018