2136. Golfbaan Zeldenwind Groningen

Grontmij Nederland bv en GMG Golf Management Group zijn voornemens om ten noordwesten van Hoogkerk een golfbaan met bijbehorende faciliteiten te realiseren. In de planvorming wordt ook de ontwikkeling van de langs het plangebied gelegen ecologische verbindingzone meegenomen. Voor het initiatief is een bestemmingsplanwijziging nodig van de gemeente Groningen, daarnaast moet het Provinciaal Omgevingsplan van de provincie worden uitgewerkt/ gewijzigd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-07-2008 Datum kennisgeving
02-07-2008 Ter inzage legging van de informatie
07-07-2008 Adviesaanvraag
15-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

  • een zodanige weergave (beschrijving, kaart) van de veranderingen en inrichting van de golfbaan dat de voglende effecten (negatieve en positieve) beoordeeld kunnen worden:
    • de landschappelijke inpassing;
    • het ecologisch functioneren van de golfbaan en de ecologische verbindingszone;
    • de veiligheid voor spelers en recreatief medegebruik;
    • de grondbalans (waaronder ophogingen, afgravingen, afwerking van taluds en hellingen);
  • inzicht in de verkeersstromen, dit in relatie tot de wegcapaciteit van de toevoerwegen. Daarbij dient het MER in te gaan op de (verkeers)veiligheid van het recreatieve langzame verkeer op de toevoerwegen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
ir. Bert van Ee
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Trineke Bakker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GMG Golf Management Group
Sweco Nederland

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018