2135. Uitbreiding jachthaven Breskens

Jachthaven Breskens BV wil de bestaande (zee)jachthaven bij Breskens (580 ligplaatsen) uitbreiden door aanleg van een nieuwe jachthaven met plaats voor 450 á 500 schepen. Voor besluitvorming hierover wordt een procedure voor milieueffectrapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-07-2008 Adviesaanvraag
09-07-2008 Datum kennisgeving
09-07-2008 Ter inzage legging van de informatie
02-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse Toetsing locatiekeuzestudie
21-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-10-2010 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER:
  • een beschrijving van de te onderzoeken alternatieven;
  • een beschrijving van de milieueffecten van de verschillende alternatieven inclusief een voortoets of passende beoordeling, met de gevolgen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde;
  • een analyse van de effecten op de nautische veiligheid op de Westerschelde.

Oktober 2010: De gemeente heeft de Commissie verzocht een tussentijdse beoordeling te geven van het tot nu toe uitgevoerde (locatie) onderzoek. De Commissie vindt de conclusie van de eerste fase, op basis van de toegestuurde informatie, navolgbaar. Zij heeft wel opmerkingen:

  • Er zijn zeer veel onzekerheden rond de mogelijkheden voor natuurontwikkeling bij de locatie Port Scaldis Oost. Die natuurontwikkeling zou nodig zijn om schade aan het Natura2000-gebied Westerschelde te voorkomen.
  • De locatie Handelshaven heeft minder milieueffecten dan Port Scaldis Oost. Uit de stukken blijkt echter niet of dit alternatief voldoet aan de doelstelling van de initiatiefnemer.
  •  De combinatie van de alternatieven Handelshaven en Port Scaldis Oost die genoemd wordt in de adviesvraag, staat in de stukken niet beschreven. 
  •  De locaties Eerste Strange en Veerhaven scoren negatief op een groot aantal aspecten en zijn dus terecht afgevallen.
  • De bij de stukken gevoegde maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) kent zeer veel onzekerheden, aannames en open posten. Daardoor heeft deze analyse in deze fase van de besluitvorming geen toegevoegde waarde ten opzichte van de locatiestudie. Ook de teksten over ‘landschap en leefomgeving’ in het MER en de effectscores hierbij zijn niet navolgbaar. 
  •  De toetsing van de nautische veiligheid is navolgbaar en helder uitgevoerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Norbert Dankers
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Jachthaven Breskens B. V.

Bevoegd gezag
Gemeente Sluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.2 Vrijwillig toetsingsadvies
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018