2130. Windpark De Hoevensche Beemden te Halderberge

Het realiseren van een windpark van 15 MW in 'De Hoevensche Beemden' te Halderberge door Eneco Energie b.v.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-06-2008 Adviesaanvraag
18-06-2008 Datum kennisgeving
18-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
17-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-05-2009 Kennisgeving MER
20-05-2009 Ter inzage legging MER
27-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

De Commissie constateert dat er in de gemeente Halderberge en de gemeente Etten-Leur verschillende private initiatieven zijn voor het ontwikkelen van windparken. Voor deze windparken worden afzonderlijke procedures doorlopen, waardoor afstemming ontbreekt. Een samenhangend vormgegeven wind park, waarbinnen de verschillende private initiatieven een plek kunnen krijgen, biedt kansen voor een hogere energieopbrengst en minder milieueffecten (zoals aantasting van leefgebied van vogels en vleermuizen, geluidhinder en aantasting van de openheid van het landschap). Daarmee kan een betere benutting van het door de provincie en gemeenten aangewezen zoekgebied voor de opwekking van windenergie worden bereikt.

 De informatie over geluid en natuur in het MER is van goede kwaliteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel
ir. Peter Vrijlandt

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ENECO

Bevoegd gezag
Gemeente Halderberge

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018