2127. Golfbaan de Hooge Vorssel Bernheze

Company Club De Hooge Vorssel in de gemeente Bernheze wil haar bestaande golfbaan van 9 holes, gelegen tussen de Heesscheweg en Berghemsweg te Nistelrode, juridisch planologisch borgen en uitbreiden naar een 18-holes baan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-06-2008 Adviesaanvraag
20-06-2008 Datum kennisgeving
20-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
20-08-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-10-2012 Kennisgeving MER
15-10-2012 Ter inzage legging MER
09-01-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
31-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-03-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
Uit het MER en de aanvulling blijkt dat bij de inrichting van de golfbaan behoud van aanwezige natuurwaarden heeft geprevaleerd boven golftechnische argumenten. Er komt een uitbreiding van het areaal van de EHS die het verlies door de aanleg van de golfbaan gaat compenseren. De nadruk van deze compensatie ligt vooral op vergroting van het areaal en niet op verbetering van het ecologisch functioneren van de EHS.

Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert vooral inzicht te geven in:

  • Een kwantitatieve uitwerking van de natuurwaarden in de oorspronkelijke situatie (vóór 1990), huidige (bestaande golfbaan) en toekomstige planologische situatie (uitbreiding).
  • Effecten van alternatieven op natuurontwikkeling, soortbescherming, archeologie, nieuw landschap en mogelijkheden voor recreatie.
  • De natuurcompensatie voor de bestaande baan en de uitbreiding.

Goedkeuringsbesluiten van het bestemmingsplan van de bestaande 9 holes golfbaan werden in 2001 en 2004 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Voor de legalisatie van de bestaande golfbaan en de uitbreiding is een besluit over een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit besluit heeft betrekking op de huidige 9 holes baan met bijbehorende voorzieningen en de uitbreiding met 9 holes.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. ing. Ronald Buiting
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Company Club De Hooge Vorssel

Bevoegd gezag
Gemeente Bernheze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018