2124. Fortuna Stadion e.o. te Sittard-Geleen

De Afbouw Stadion B.V., de Afbouw Stadion Omgeving B.V. en de gemeente Sittard-Geleen hebben het voornemen om rond het Fortuna Stadion activiteiten te ontwikkelen op het gebied van sport, retail, leisure, horeca, onderwijs en kantoren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is een herziening van het huidige bestemmingsplan nodig. Hiertoe wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-06-2008 Adviesaanvraag
19-06-2008 Datum kennisgeving
19-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
19-08-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-02-2009 Kennisgeving MER
11-02-2009 Ter inzage legging MER
17-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie adviseert de volgende hoofdpunten in het MER uit te werken:

  • een onderbouwing van de bezoekersaantallen, uitgesplitst naar de verschillende planonderdelen en de verdeling over de dag, de week en het jaar;
  • een goede verkeerskundige onderbouwing, die aansluit op de bezoekersaantallen, herkomst en vervoerswijze;
  • milieueffecten als gevolg van verkeer (effecten op luchtkwaliteit en geluid);
  • een onderbouwing van de wijze waarop aan externe veiligheidseisen wordt voldaan.

Toetsingsfase

De Commissie heeft het MER getoetst en geconstateerd dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Diederik Bel
ir. Maarten Fabery de Jonge
ir. Daan Wiebes

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afbouw Stadion B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Sittard-Geleen
Frank Wijnants Grondig Advies

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018